Ennakoinnin menetelmiä

Yksi tapa jäsentää ennakoinnin erilaisia menetelmiä on ns. Popperin timantti (2006). Timantin eri kulmissa painottuvat erilaiset tiedon tuottamisen tavat: Perustuuko ennakointi tutkimuspainotteiseen asiantuntijatyöskentelyyn vai käytetäänkö enemmän vuorovaikutteisia työskentelyn tapoja. Tai luotetaanko jo olemassa oleviin tietoaineistoihin vai hyödynnetäänkö enemmän luovuutta. Menetelmiä voidaan jaotella myös sen mukaan, perustuuko se enemmän määrälliseen vai laadulliseen tarkasteluun tai näiden yhdistelmään.Eri työkalujen käytössä on syytä huomioida,

  • mitä aikajännettä tulevaisuuteen halutaan tarkastella.
  • halutaanko tehdä määrällistä vai laadullista tarkastelua.
  • ennakoidaanko tutkijan kammiossa vai käytetäänkö joukkojen pohdintaa.
  • vaatiiko työkalun käyttö erityisosaamista.
  • onko apuna fasilitaattori vai työskennelläänkö omin voimin.


Menetelmällistä osaamista voi parantaa esim. tulevaisuudentutkimuksen opintojen kautta. Lisäksi alalla toimii joukko yrityksiä, jotka ovat erikoistuneet esim. toimintaympäristöanalyyseihin, skenaarioiden tuottamiseen tai myös koko toimintatavan tai prosessin kehittämiseen.

Menetelmistä löytyy lisää esimerkiksi:
Tulevaisuudentutkimuksen oppimateriaalit
Foresight’s Horizon Scanning Centre
Kirja “Miten tutkimme tulevaisuuksia?” 2013, Acta Futura Fennica No 5

Esimerkkejä maakunnista

Pirkanmaan teemaennakointiryhmät tuottavat laadullista tulevaisuustietoa omalta aihealueeltaan.

Pohjanmaan kohtaanto-työkalun avulla tuotetaan määrällistä tietoa työvoiman kysynnästä ja tarjonnasta.

Keski-Suomen paikkatieto visualisointi: Keski-Suomessa on kiinnitetty huomiota ennakointitiedon viestintään: hyödynnetty paikkatietoa ja pyritty tiedon visualisointiin.