Mitä on ennakointi?

Ennakointi on toimijoiden yhdessä tekemää tulevaisuustyötä. Sen tarkoituksena on tuottaa tietoa lyhyeltä, keskipitkältä ja pitkältä aikaväliltä päätöksenteon tueksi. Se on prosessi, joka joukkoistaa ja osallistaa sekä parhaimmillaan käynnistää toimintaa.

Mahdollisia tulevaisuuksia on monia ja tekomme ja päätöksemme tänään vaikuttavat siihen, millainen tulevaisuus tulee olemaan.

Mitä kauemmas tulevaisuutta ajattelemme, sitä vaikeampaa sen tarkka suunnittelu on. Voimme kuitenkin luoda vaihtoehtoisia kehityskulkuja siitä, millaiseksi tulevaisuus saattaa muodostua, millaiseksi sen toivoisimme muodostuvan tai millainen siitä todennäköisesti muodostuu.

On hyvä muistaa, että ennustaminen ja ennusteet ovat eri asia kuin ennakointi. Tutuimpia ennusteita arkipäivässä lienevät sää- ja talousennusteet;  Erilaiseen numeeriseen tietoon  ja mittaustuloksiin perustuvat käsitykset siitä, miten asia tai ilmiö tulee kehittymään. Ennusteisiin nojautuminen on luonteeltaan passiivista odottamista - kuinka käy, toteutuuko ennuste? Ennakoinnissa taas on kysymys aktiivisesta roolista ja tulevaisuuden tekemisestä halutun kaltaiseksi.

Jokainen meistä on tulevaisuuden asiantuntija. Arjen ennakointi on katseen ja ajatusten suuntaamista tulevaan päivittäisessä työssä. Mitä systemaattisemmaksi toiminta tulee ja käyttöön otetaan enemmän erilaisia menetelmiä, päädytään ammattimaiseen tulevaisuudentutkimukseen, joka on oma tieteenalansa.

Esimerkkejä maakunnista

Pirkanmaan  Pilkahdus:
Pilkahdus – Pirkanmaan ennakointiportaali on alueellinen tulevaisuutta luotaava sivusto. Brändi antaa toiminnalle hahmon. Toiminnat on kiteytetty Pilkahdus-portaaliin, teemaryhmien työskentelyyn ja vuotuiseen tulevaisuusfoorumiin.

Keski-Suomen ennakointilupaukset:                          
Alueellisessa ennakointiprosessissa mukana olevat organisaatiot ovat  kukin antaneet ennakointilupauksen. Se kertoo, millä tavalla organisaatiossa tehdään ennakointia, mitä tuotetaan yhteiseen prosessiin ja kuinka organisaatio osallistuu alueelliseen ennakointiyhteistyöhön. Ennakointilupauksia on annettu myös henkilökohtaisella tasolla ja näin on innostettu muitakin tulevaisuusajatteluun.